Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych za pierwsze spotkanie przed ustaleniem wynagrodzenia i zleceniem sprawy przez Klienta.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i zależy od koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, znaczenia sprawy dla Klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy oraz rodzaju więzi z Klientem.

Przy zleceniach doraźnych w przypadku spraw, przy których nie można z góry określić czasu potrzebnego na wykonanie usługi obowiązuje stawka godzinowa, która wynosi 100 zł netto. W tej cenie można uzyskać przykładowo: poradę prawną, zaopiniowanie umowy, projekt typowej umowy lub przygotowanie projektu pisma, uchwały lub regulaminu. W przypadku spraw typowych wynagrodzenie za wykonanie usługi może być określone z góry, jako stała kwota.

Za wezwanie do zapłaty pobieramy wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto oraz 5 % od zapłaconej przez dłużnika w wyniku wezwania do zapłaty kwoty.

Stałe wynagrodzenie za zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym jest ustalane indywidualnie z Klientem w oparciu o wysokość stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 ze późn. zm.), które wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)      do 500 zł – 60 zł;

2)      powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;

3)      powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;

4)      powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;

5)      powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;

6)      powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;

7)      powyżej 200000 – 7200 zł.

W przypadku rejestracji spółki wynagrodzenie wynosi 1 200 zł netto. Za zmianę w rejestrze360 zł netto.

W sporach z Ubezpieczycielami nie pobieramy wynagrodzenia z góry.

Niezależnie od powyższego możliwe jest umówienie się z Klientem na dodatkowe wynagrodzenie za wynik określone procentowo od zasądzonej albo wyegzekwowanej na rzecz Klienta kwoty. Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, radca prawny nie może umówić się na zapłatę wynagrodzenia zależnego wyłącznie od wyniku sprawy.

Przeciwnik procesowy Klienta, który przegrał sprawę w sądzie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionego kosztu wynagrodzenia za zastępstwo prawne.

W przypadku stałej współpracy wynagrodzenie może być określone w formie ryczałtu odpowiadającego szacunkowej liczbie godzin potrzebnych do obsługi prawnej przedsiębiorcy. W przypadku stałej współpracy gwarantujemy kompleksową opiekę prawną przez cały okres trwania umowy, wyliczenie ryczałtu w oparciu o obniżoną stawkę godzinową oraz pełną windykację należności w ramach ustalonego ryczałtu bez pobierania od Klienta dodatkowego wynagrodzenia za sprawę.

Powyższe zasady ustalania wynagrodzenia podlegają indywidualnym negocjacjom.