Jeżeli kontrahent nie płaci należności po upływie terminu do zapłaty oraz nie reaguje na przypomnienia o płatności, Kancelaria może pomóc w odzyskaniu długu na wszystkich etapach od wezwania do zapłaty po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Na etapie przedsądowym:

– przygotowujemy projekt pełnomocnictwa dla Klienta, w którym upoważnia nas do reprezentacji w danej sprawie przeciwko dłużnikowi na etapie postępowania przedsądowego i sądowego,

zbieramy dowody potwierdzające istnienie długu, w szczególności umowy, faktury, potwierdzenia przekazania faktur dłużnikowi, korespondencję z dłużnikiem,

– wysyłamy do dłużnika wezwanie do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; koszt wezwania do zapłaty wynosi 100 zł netto; od zapłaconej przez dłużnika w wyniku wezwania do zapłaty kwoty pobieramy dodatkowo 5 % wynagrodzenia za skuteczną windykację; nasze doświadczenie potwierdza, że bardzo często dłużnicy, którzy nie reagowali wcześniej na wezwania do zapłaty  i upomnienia Klienta, po otrzymaniu wezwania od profesjonalnego pełnomocnika spłacają cały dług ponieważ uświadamiają sobie, że sprawa może trafić do sądu, co spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa prawnego pełnomocnika powoda; dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu kosztów odzyskiwania wymagalnej wierzytelności w wysokości 40 euro w przypadku umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością,

– jeżeli dłużnik w wyniku wezwania do zapłaty oświadczy, że ma trudności finansowe i wyrazi wolę polubownego rozwiązania sporu pomożemy w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem dotyczącej sposobu i terminu spłaty długu (uzyskanie od dłużnika pisemnego uznania długu, przygotowanie projektu ugody z zabezpieczeniem interesów Klienta w razie jej niewykonania przez dłużnika),

Jeżeli dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie spłaca długu ani nie udziela odpowiedzi na wezwanie, konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na etapie sądowym zapewniamy:

– zebranie pełnego materiału dowodowego,

– wskazanie Klientowi wysokości i sposobu uiszczenia opłat związanych z wniesieniem pozwu,

– przygotowanie i wniesienie pozwu do sądu,

– zastępstwo procesowe Klienta przed sądem do zakończenia sprawy prawomocnym orzeczeniem, w tym przygotowywanie i składanie pism procesowych oraz udział w rozprawach,

– wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu.

Wynagrodzenie za zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym jest ustalane indywidualnie z Klientem w oparciu o wysokość stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, które wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)      do 500 zł – 60 zł;

2)      powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;

3)      powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;

4)      powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;

5)      powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;

6)      powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;

7)      powyżej 200000 -7200 zł.

Dłużnik, który przegrał sprawę w sądzie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu oraz wynagrodzenia za zastępstwo prawne powoda.

Jeżeli dłużnik mimo przegrania sprawy w sądzie, nadal nie płaci należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem, sprawę należy skierować do postępowania egzekucyjnego. Na etapie egzekucji komornik sądowy działa wyłącznie w zakresie określonym przez wierzyciela w składanych wnioskach.

Na etapie egzekucji:

– ustalamy majątek dłużnika,

– przygotowujemy i składamy wniosek o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego,

– zastępujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym, w tym aktywnie inicjujemy kolejne działania komornika, utrzymujemy stały kontakt z komornikiem w celu ustalenia stanu sprawy i skuteczności egzekucji.

W razie bezskutecznej egzekucji komornik umarza postępowanie i zwraca tytuł wykonawczy wierzycielowi. W takiej sytuacji Klient może przy naszej pomocy:

– w ciągu 10 lat ponownie wnieść wniosek o  wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika (jeżeli uzna, że sytuacja majątkowa dłużnika mogła ulec poprawie i są szanse na skuteczną egzekucję)

albo

– zaliczyć wierzytelność jako nieściągalną do kosztów uzyskania przychodów.